diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Vooraf

Dit huishoudelijk reglement bevat bepalingen die een uitwerking zijn van of een aanvulling vormen op de statuten. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten: bij tegenstrijdigheid zijn de statuten bepalend.

Artikel I. Definities
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
statuten:        de gewijzigde versie van de statuten van de Algemene Seniorenvereniging Zeist van 19 april 2014
vergadering:  de leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist in Algemene Vergadering bijeen
vereniging:    Algemene Seniorenvereniging Zeist
bestuur:         het bestuur van de Algemene Seniorenvereniging Zeist
vrijwilliger:   lid dat werkzaamheden verricht voor de vereniging

Artikel II. Aanmelding lidmaatschap
1. Aanmelding voor het lidmaatschap is op 2 wijzen mogelijk:
    • elektronisch door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website;
    • schriftelijk door een ingevuld aanmeldingsformulier op te sturen naar de ledenadministratie.
2. Het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso van de contributie kan alleen met een ondertekende schriftelijke verklaring.
3. Na acceptatie van de aanvraag ontvangt het aspirant lid een brief als tijdelijk bewijs van lidmaatschap, in afwachting van de aan te maken ledenpas.
4. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de verschuldigde contributie de helft van het jaarbedrag.

Artikel III. Beëindiging lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Mondelinge of telefonische opzegging kan door het bestuur worden aanvaard,
    doch het is dan niet aansprakelijk voor eventuele fouten.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur volgens artikel 7, lid 1c van de statuten kan plaatsvinden indien een lid na twee herinneringen in gebreke blijft de contributie te voldoen.
3. Bij opzegging door een lid na 31 december van een jaar, is de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.

Artikel IV. Bijzondere toelating lidmaatschap
In aanvulling op artikel 5 van de statuten:
1. De vergadering delegeert aan het bestuur de bevoegdheid om te beslissen over de toelating tot het lidmaatschap van personen wonend buiten het gebied genoemd in artikel 5 van de statuten.
2. De bevoegdheid wordt uitsluitend gebruikt voor individuele aanvragen met persoonlijke motieven lid te willen worden van de vereniging.
3. Het bestuur rapporteert achteraf aan de vergadering over het gebruik van de bevoegdheid.

Artikel V. Honorering en vergoeding
1. Vrijwilligers worden niet betaald voor werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten. 
2. Kosten die door leden ten behoeve van de verenging zijn gemaakt wordenvergoed mits goedgekeurd door bestuur of vergadering. Die goedkeuring kan gelden voor een individuele besteding,meerdere bestedingen van een bepaalde soort of een geaccepteerde begroting. 
3. Niet vergoed worden toegerekende kosten, zoals gebruik werkruimte,waar geen werkelijke betaling tegenover staat.
4. Uitgaven zonder toestemming vooraf, worden door het bestuur achteraf beoordeeld.
5. Aanbiedingen van leden voor betaalde producten en diensten vallen onder de algemene bepalingen voor commerciële aanbiedingen.

Artikel VI. Vrijwilligers en commissies
1. De activiteiten van de vereniging worden georganiseerd door vrijwilligers.
2. Per soort activiteit wordt er een commissie benoemd, geleid door een vrijwilliger, genaamd “activiteitencoördinator”.
3. Een commissie kan zich laten bijstaan door buitenstaanders.
4. Vrijwilligers worden door het bestuur benoemd.

Artikel VII. Activiteiten
1. Door vrijwilligers georganiseerde activiteiten zijn in beginsel financieel zelfvoorzienend, zonder kosten voor de vereniging. Als voor een (nieuwe) activiteit niet vooraf vast staat dat de inkomsten kostendekkend zullen zijn, is toestemming van het bestuur vereist.
2. Sommige activiteitenwordt dermate belangrijk gevonden voor de vereniging dat de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de vereniging kunnen komen. In dat geval beschikt de activiteitencommissie of ander organiserend comitéover een bestedingsruimte volgens een door het bestuur of vergadering goedgekeurde begroting.
3. Indien er sprake is van externe financiering,zoals subsidies, is een door het bestuur of vergadering goedgekeurde begroting vereist.

Artikel VIII. Deelname aan activiteiten
1. Bij aanmelding voor een activiteit verplicht een deelnemer zich tot betaling van de deelnamekosten.
2. Bij afzegging of niet-verschijnen kan het bestuur uit coulance tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van het verschuldigde bedrag beslissen.
In ieder geval vindt geen kwijtschelding plaats indien:
   a) er daardoor een plaats onbezet blijft die een andere belangstellende graag had willen innemen, of
   b) de vereniging verplichtingen is aangegaan op basis van het aantal aanmeldingen met onvermijdelijke kosten als gevolg.
3. Iemand die onaangekondigd verschijnt op een activiteit, waarvoor aanmelding vooraf vereist was, heeft geen recht op deelname. De organiserende coördinator heeft de bevoegdheid de persoon alsnog toe te laten indien dat in de gegeven omstandigheden mogelijk is. De kosten van deelname dienen dan ter plaatse te worden voldaan.

Artikel IX. Intern vervoer
Voor deelname van leden zonder eigen vervoer aan activiteiten door ASZ of in samenwerking met ASZ georganiseerd,stimuleert de vereniging het aanbieden van vervoer onder de volgende voorwaarden:
1. Er wordt uitsluitend een beroep gedaan op andere deelnemers aan dezelfde activiteit,
2. De rol van de vereniging beperkt zich tot het inzichtelijk maken van vraag en aanbod,
3. Voor activiteiten binnen de gemeente Zeist bedraagt de vergoeding € 4,00 per passagier, ter plaatse af te dragen aan de chauffeur,
4. Voor activiteiten buiten de gemeente Zeist wordt een kilometerprijs gerekend van € 0,20 hoofdelijk om te slaan over de inzittenden, ter plaatse af te dragen aan de chauffeur,
5. De chauffeur is gehouden de vergoeding in ontvangst te nemen; het staat hem vrij die te doneren aan de vereniging.

Artikel X Privacy
1. De vereniging zal derden nimmer toegang geven tot de persoonlijke gegevens waarover ze beschikt.
2. De vereniging zal geen persoonlijke gegevens verstrekken op een vraag van een externeorganisatie of instantie, ongeacht of die een commerciële, culturele of ideële doelstelling heeft.
3. De vereniging zal zich inspannen geen beelden te publiceren waarop leden prominent herkenbaar zijndie kenbaar gemaakt hebben daar bezwaar tegen te hebben.

Artikel XI Commerciële aanbiedingen
Voor het aanbieden van betaalde producten en diensten aan de leden, door zowel leden als derden, geldt:
1. Het gebodene dient interessant of nuttig te zijn voor onze leden; het bestuur beoordeelt of hieraan wordt voldaan.
2. Bij een positieve uitkomst zal de vereniging het aanbod bekend maken in magazine, nieuwsflits of andere vormen van berichtgeving aan de leden.
3. Het initiatief tot contact tussen aanbieder en lid dient altijd bij het lid te liggen.
4. Voor reclame in algemene zin kunnen personen en organisaties betaalde advertenties plaatsen in magazine, brochures en flyers.
5. Redactionele stukken, met een impliciete promotie voor een product of dienst, worden niet geplaatst. Zulks ter beoordeling van redactie of bestuur.

Artikel XII Deelname aan onderzoeken
1. Een aanvraag voor deelname van leden aan een onderzoek wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien het resultaat van het onderzoek niet specifiek gericht is op onze leden. Het soort onderzoek kan variëren van het invullen van een eenvoudige vragenlijst tot deelname aan een onderzoek over een langere periode.
2. Indien het gaat om een ingrijpend onderzoek dat een substantiële belasting of risico met zich mee kan brengen voor de deelnemer, zal het bestuur zich zo goed mogelijk op de hoogte stellen van de consequenties van deelname, en dat vermelden bij de bekendmaking aan de leden. Indien hiervoor specifieke deskundigheid vereist is, zal het bestuur zich laten adviseren door een of meer deskundigen, alvorens een besluit te nemen.
3. De bemiddelende rol van het bestuur beperkt zich tot het informeren van de leden dat het mogelijk is deel te nemen aan het onderzoek. Het initiatief tot contact tussen aanvrager en lid ligt bij het lid.

Artikel XIII. Algemene Vergadering
In aanvulling op artikel 15 van de statuten:
1. Uiterlijk 15 dagen voor een Algemene Vergadering ontvangen de leden de agenda van onderwerpen alsmede de daarbij behorende onderliggende stukken.
2. De oproep voor de Algemene Vergadering en de bijbehorende stukken kunnen als brief, e-mail, nieuwsbrief of ander algemeen verspreid document, aan de leden bekend worden gemaakt.
3. Tot uiterlijk 7 dagen voor een Algemene Vergadering kunnen leden aanvullende agendapunten inbrengen.